Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

Hur går räknarens integralberäkning till? | TI-84 Plus CE-T

I denna aktivitet ska vi visa hur man med räknaren kan beräkna integraler numeriskt utan att använda den inbyggda funktionen för integralberäkning. Där används en ganska sofistikerad metod men i denna aktivitet så får man en uppfattning om hur det i princip går till. Här visas hur man kan beräkna arean under en kurva genom att summera areor hos rektanglar. Ger in inblick i olika beräkningsverktyg hos räknaren. Aktiviteten passar både för kurs 3 och 4.

Publisher specific license