Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

Beräkning av pi med simulering | TI-Nspire

Denna aktivitet visar på en enkel simulering för beräkning av ett närmevärde till pi. Vi använder här den s.k. kallade Monte Carlo-metoden. Monte Carlo-metoden är en metod för statistisk simulering. Sådana definieras av att man använder sig av sekvenser av slumptal för att utföra simuleringen. Grafiskt visar vi simuleringen i ett spridningsdiagram med 1000 slumptalssimuleringar varje gång.

Publisher specific license